در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
گروه داروپخش


شرکت داروپخش موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر جشنواره "هلدینگ‌های برتر و شرکت‌های کارآمد اقتصادی" گردید.
http://dpholding.com/inner04.html